profile-bg

Regulamin

REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV TRANSMISJI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi dodatkowej, do usługi dostarczania transmisji TV, oferowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rewii Dziecięcej Sylaba z siedzibą przy ul. Handlowej 34, Rybienko Nowe, 07-200 Wyszków, NIP: 7622007234, KRS 0000768691, REGON 382495959, adres poczty elektronicznej: stowarzyszenieprzyjaciolsylaby@gmail.com

 2. DEFINICJE

  Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rewii Dziecięcej Sylaba z siedzibą przy ul. Handlowej 34, Rybienko Nowe, 07-200 Wyszków, NIP: 7622007234 jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”), poprzez stronę internetową https://urodziny.rewiasylaba.pl
  Organizator - Stowarzyszenie Przyjaciół Rewii Dziecięcej Sylaba.
  Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z usług systemu PPV: https://urodziny.rewiasylaba.pl
  Audycja lub Wydarzenie – dostęp „na żywo” do wydarzenia.
  Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem
  Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika przez system płatności internetowych PayU, weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.
  Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Audycji do godziny zakończenia Audycji, w którym dostępne będzie Wydarzenie, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia przez jego nadawcę.
  Opłata – należność od Użytkownika na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Rewii Dziecięcej Sylaba w kwocie każdorazowo podawanej przy danej Usłudze, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV
  1. Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5.
  2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej https://urodziny.rewiasylaba.pl
  3. W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronie https://urodziny.rewiasylaba.pl oraz płatności za pośrednictwem płatności internetowych PayU. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi w portalu PayU . Użytkownik otrzyma dostęp do usługi za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas składania zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptuję Regulaminu który dostępny jest na stronie https://urodziny.rewiasylaba.pl/regulations .
  4. Przed Zamówieniem Usługi PPV, Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie https://urodziny.rewiasylaba.pl/regulations
  5. Zamówienie Usługi PPV jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  6. Zakupiona transmisja umożliwia dostęp do usługi transmisji całego wydarzenia w systemie PPV.
  7. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Stowarzyszenia Przyjaciół Rewii Dziecięcej Sylaba .
  8. Audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego na terytorium Unii Europejskiej.
  9. Zakupiony dostęp może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.
  10. Stowarzyszenie Przyjaciół Rewii Dziecięcej Sylaba nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi PPV oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.
  11. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.
 4. PŁATNOŚĆ
  1. Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu PayU . Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system PayU.
  2. Stowarzyszenie Przyjaciół Rewii Dziecięcej Sylaba nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie PayU .
  3. Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.
 5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Audycje lub Wydarzenia udostępnione w usłudze są chronione na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych przepisów prawa.
  2. Po uzyskaniu dostępu Użytkownik może jedynie oglądać bez możliwości ich pobierania lub zapisu.
  3. Użytkownik nie ma prawa korzystać z Usługi w inny sposób, aniżeli określony Regulaminem, w szczególności Użytkownik nie może ich w żaden sposób utrwalać, zwielokrotniać, modyfikować, rozpowszechniać, wprowadzać do obrotu, w całości bądź we fragmentach, ani dokonywać jakiejkolwiek ingerencji.
  4. Transmisje posiadają system bezpieczeństwa wykorzystujący rozwiązania techniczne zabezpieczające informacje cyfrowe przed pobraniem.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny.
  2. Regulamin dostępny jest na stronie https://urodziny.rewiasylaba.pl/regulations, oraz w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Rewii Dziecięcej Sylaba.
  3. Korzystanie z Usługi dozwolone wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.05.2021 r.
 7. REKLAMACJA
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji:
   • w momencie niedostępności systemu PPV lub jego awarii
  2. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest brak logowania w systemie PPV .
  3. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Stowarzyszenia Przyjaciół Rewii Dziecięcej Sylaba
  4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia
  5. Reklamacje można składać pod adresem stowarzyszenieprzyjaciolsylaby@gmail.com
  6. W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu.